Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dilluns, 24 de novembre de 2014

Calendari i horaris proves d'accés a la universitat més grans de 25PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

 

Calendari de tot el procés

Febrer
Del 18 de febrer al 2 de març: Termini per formalitzar la matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

Març
3 de març: Darrer dia de lliurament de la documentació que cal presentar per a les proves. 

Abril
18 d'abril: Data de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (fase general).
25 d'abril: Data de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (fase específica)

30 d'abril: Data del tribunal especial de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Maig
19 de maig
: Data de publicació dels resultats de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
19, 20 i 21 de maig: Termini per sol·licitar una revisió de les qualificacions. 

Juny
18 de juny: Data de publicació dels resultats de les revisions de les qualificacions.
18 de juny: Llliurament dels certificats amb els resultats. 

 

Dates i horaris de les proves

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys tindran lloc els dies 18 i 25 d'abril de 2015, amb l'horari següent:

Fase general: 18 d'abril (dissabte) 
De 8.30 h a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.00 h a 10.30 h: Comentari de text.
D'11.00 h a 13.30 h: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica: 25 d'abril (dissabte)
De 9.00 h a 9.30 h: Comprovació de dades dels candidats.
De 9.30 h a 12.30 h: Els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

 

 

Lloc de les proves

El lloc de realització de les proves d'accés a les universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya s'indica en el full de matrícula de les proves.
La Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU indicaran el lloc de les proves quan el candidat formalitzi la matrícula.
El dia de les proves el candidat necessàriament haurà de presentar el DNI, el NIE o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

 

Tribunal especial

Les proves del tribunal especial tindran lloc el dia 30 d'abril de 2015 a Barcelona.

Horari
De 9.30 a 9.00 h: Comprovació de dades dels candidats


Fase general
De 9.00 a 10.30 h: Comentari de text
D'11.00 a 13.30 h: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)


Fase específica
De 15.00 a 18.00 h
: Els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada 


Requisits per examinar-se al tribunal especial

Abans de les proves

Els candidats que en el moment de formalitzar la matrícula justifiquin:

·         alguna discapacitat que els impedeixi fer les proves d'accés amb els mitjans ordinaris i que necessitin alguna atenció especial,

·         la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos per motius legalment establerts,

podran fer les proves en les condicions adaptades que els siguin més favorables, o bé en el tribunal especial.

Aquests candidats hauran de presentar la documentació necessària per justificar i atendre les seves necessitats, juntament amb la resta de documentació, dins el termini establert a la matrícula. La resolució serà comunicada als sol·licitants.

El dia de les proves
Els candidats que per raons de força major, justificada documentalment, no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al Tribunal especial. 

Aquesta sol·licitud es pot presentar:

·         El mateix dissabte de la prova davant del president del tribunal.

·         El dilluns següent a l'examen a l'Oficina d'Accés a la Universitat.