Campus 25 Centro de formacion de adultos

Campus 25 Centro de formacion de adultos

dilluns, 17 de març de 2014

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària - Nova informació del GENCAT

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

Per accedir als graus en educació infantil i primària  de les universitats públiques i privades del sistema universitari català caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP).
L’objectiu de la prova és valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.

En què consisteix la prova d'aptitud personal?

Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat a Catalunya i per als estudiants que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua castellana i llengua catalana que faran a les PAU. Per a la resta d’estudiants, els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAP, tot i seguir el mateix model d’examen que el de les PAU, no inclouran preguntes sobre les lectures prescriptives/obligatòries de batxillerat.
Aquests exercicis es faran el mateix dia i a la mateixa hora que els de les PAU (convocatòria de juny: 11 de juny a les 9.00 hores, llengua castellana; i a les 11.00 hores, llengua catalana).
 

Superació de la PAP

La prova d’aptitud personal (PAP)  es considerarà  superada amb l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 punts com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4 punts.
La qualificació de la prova d’aptitud personal és d’APTE/A o NO APTE/A.
En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 5 punts l’estudiant serà considerat  NO APTE/A i, per tant, no podrà ser admès en aquests estudis de grau.
La mitjana de la prova d’aptitud personal es farà sempre tenint en compte les qualificacions més altes obtingudes en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana (o llengua estrangera) de les PAU, amb independència de la convocatòria en què s’han superat cadascuna de les matèries i de si s’ha superat la fase general de les PAU o de la prova per a més grans de 25 o 45 anys.
 

Validesa de les proves

Les proves tindran validesa indefinida.
 

Col·lectius d'estudiants

Segons els estudis cursats anteriorment es qualificaran les PAP a partir dels criteris establerts per a cadascun dels col·lectius d'estudiants.
 

Matrícula de la PAP

La matrícula es farà a través del portal Accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
Els estudiants que es matriculin de la fase general de les PAU a Catalunya no han de fer cap altre tràmit addicional. 
L’estudiant pot presentar-se als dos exercicis d’examen o només a un d’ells (llengua castellana, llengua catalana o llengua estrangera).
La millora de nota en els exercicis de llengua catalana i llengua castellana i/o llengua estrangera tindrà només efectes per superar la PAP (APTE). No es tindrà en compte en cap cas per al conjunt del càlcul de la nota d’accés.
Dates de matrícula de la convocatòria de juny: 

Estudiants amb el títol de batxillerat o assimilats
del 5 al 12 de maig
Estudiants procedents de CFGS o assimilats
del 14 al 20 de maig
Estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat a Catalunya
del 22 de maig al 2 de juny
Estudiants amb les proves per a més grans de 25 anys i 45 anys
del 22 de maig al 2 de juny

El dia 6 de juny l’estudiant podrà consultar al portal Accesnet el Tribunal i el lloc de la prova.
Dates de matrícula de la convocatòria de setembre:

Per a tots els estudiants
del 21 al 23 de juliol

El dia 2 de setembre  l’estudiant podrà consultar al portal Accesnet el Tribunal i el lloc de la prova. 
 

Dates de les proves

Convocatòria de juny:  11 de juny
9.00-10.30        Llengua castellana
11.00-12.30      Llengua catalana

Convocatòria de setembre (PAU): 8 de setembre
9.00-10.30        Llengua castellana
11.00-12.30      Llengua catalana 
 

Taxes de la PAP

Quotes
Taxa ordinària
Bonificació
50% quota
Bonificació
100% quota
Quota per drets d'examen
32,65 €
16,35 €
0,00 €
Quota per a cadascun dels exercicis matriculats de la PAP
10,95 €
5,50 €
0,00 €

Un cop formalitzada la matrícula per Accesnet, en el termini establert per a cada col·lectiu d’estudiants, cal presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, on correspongui fer el tràmit.
Els estudiants només abonaran un únic import per drets d’examen, independentment que l’alumne es matriculi de la fase específica i de la PAP. 
 
Data d'actualització: 13.03.2014